Taxametre

Naša spoločnosť je tradičným výrobcom taxametrov už od roku 1991, kedy bol na základe rozhodnutia Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie uvedený na trh taxameter TJM-01. Následne bol v roku 1995 uvedený na trh taxameter TJM-02 a taxameter TJM-03. Všetky tieto taxametre boli vyrobené a schválené podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii. Napriek tomu, že platnosť schválenia typu už uplynula, a nie je možné, aby sme na trh uvádzali nové taxametre tohto typu, taxameter TJM-03 vyhovuje aktuálne platnej legislatíve, a teda je možné ho používať tak na Slovensku, ako aj v Českej republike.

Taxameter TJM-04 je taxametrom novej generácie, vyhovujúci predpisu MID, ako aj lokálnej legislatíve krajín EU.